messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรม "จังหวัดสกลนคร และจิตอาสา ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)ปี 2564" ณ บริเวณพื้นที่รอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์...[6 เมษายน 2564]
กิจกรรมจิตอาสา "รวมพลัง รวมใจ เก็บขยะ ชุมชนใกล้ตัว" [5 เมษายน 2564]
ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564 และจัดกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของอบต .ห้วยยาง มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน[1 เมษายน 2564]
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดประชุมการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) [31 มีนาคม 2564]
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ประจำเดือนมีนาคม 2564[26 มีนาคม 2564]
ต้อนรับคณะ ศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้เดินทาง มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง[25 มีนาคม 2564]
โครงการให้ความรู้ทางกฏหมายเบื้องต้นแก่ผู้นำชุมชนตำบลห้วยยาง [18 มีนาคม 2564]
กิจกรรม "ทิ้งขยะถูกที่ ทุกชีวีปลอดภัย"[15 มีนาคม 2564]
ร่วมงานพิธีปักเขตวิสุงคามสีมาวัดดอนสีดาราม บ้านนานกเค้า หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [14 มีนาคม 2564]
จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2564[10 มีนาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 81 - 90 (ทั้งหมด 182 รายการ)