messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
group กองช่าง
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นาย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นางสาวสิรินทร์ยา ไพคำนาม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายโกเมศ กลยนีย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พ.อ.อ นิกรม เที่ยงจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปรัชญา ไทยธานี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวอุทุมพร คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปฏิภาณ ไชยเสนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยุทธนา มาตรักษ์
พนักงานขับรถยนต์