messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
group บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางทองแดง จันทร์แอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชัชฎาพร ประกิ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราภรณ์ หิรัญอร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประกายแก้ว อ่อนทา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุทธิ วันดีราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสถียร ศรีนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริกรณ์ กาญบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสังคม ผ่านสำแดง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสำเนียง สุวรรณมาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลาวัลย์ กองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภันธิวา ม่อมพะเนาว์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกา กุลสอนนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญประครอง คุณปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางทาดา ทรหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภมาศ ธ.น.ดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิสราภรณ์ วงศ์สีดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขสัย วงศ์นาบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภาภรณ์ คำชมพู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสังคม มิ่งวงศ์ยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก