องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
group สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายเทวินทร์ ชมชมราษฎร์
รองประธานสภา
นายเทวินทร์ ชมชมราษฎร์
รองประธานสภา
นายรำลึก อิงเอนุ
เลขานุการสภา
นายรำลึก อิงเอนุ
เลขานุการสภา
นายเสน่ห์ ดวงปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.2 (บ้านห้วยยาง)
นายเสน่ห์ ดวงปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.2 (บ้านห้วยยาง)
นายประจักษ์ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.3 (บ้านนาขาม)
นายประจักษ์ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.3 (บ้านนาขาม)
นางภัทรวดี สีปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
นางภัทรวดี สีปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
นายเทิดศักดิ์ วงศ์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
นายเทิดศักดิ์ วงศ์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
นายทองไลย์ วงค์นาบาล
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.6 (บ้านเหล่า)
นายทองไลย์ วงค์นาบาล
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.6 (บ้านเหล่า)
นายสมศักดิ์ พรหมโคตร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายสมศักดิ์ พรหมโคตร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายถนัด ม่อมพะเนาว์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายถนัด ม่อมพะเนาว์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายบุญเก่ง โหดไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8(บ้านลาดกะเฌอ)
นายบุญเก่ง โหดไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8(บ้านลาดกะเฌอ)
นายกรกต โหดไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8 (บ้านลาดกะเฌอ)
นายกรกต โหดไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8 (บ้านลาดกะเฌอ)
นายอุดมทรัพย์ ขันบรรจง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายอุดมทรัพย์ ขันบรรจง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายสมพร เทียวไทย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายสมพร เทียวไทย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายเสงี่ยม วงศ์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.10 (บ้านนานกเค้า)
นายเสงี่ยม วงศ์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.10 (บ้านนานกเค้า)
นายสำรวย พูดเพราะ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11(บ้านหนองบัวทอง)
นายสำรวย พูดเพราะ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11(บ้านหนองบัวทอง)
นายเทวินทร์ ชมชมราษฎร์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11 (บ้านหนองบัวทอง)
นายเทวินทร์ ชมชมราษฎร์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11 (บ้านหนองบัวทอง)
นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.12 (บ้านลาดสมบูรณ์)
นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.12 (บ้านลาดสมบูรณ์)
นายสมหมาย หนังไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.13 (บ้านคลองไผ่พัฒนา)
นายสมหมาย หนังไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.13 (บ้านคลองไผ่พัฒนา)
นายสำรวย ศรีพุทธา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นายสำรวย ศรีพุทธา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นายสมชาย เย็นบำรุง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นายสมชาย เย็นบำรุง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นางวันเพ็ญ ดาบสีพาย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นางวันเพ็ญ ดาบสีพาย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นายไกรศร ผาสุข
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นายไกรศร ผาสุข
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นายเที่ยง โปตินัง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.16 (บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่)
นายเที่ยง โปตินัง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.16 (บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่)
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
รวมลิงค์