messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
group กองคลัง
นางสาวศรีวัฒนา พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางจุฑารัตน์ ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาววิภาดา ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายวิจิตร สุวรรณศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางทศพร อินทศร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวชนัญญาศ์ ฝาปะทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมาดาลี ฮมภาราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอภิญญา ดวงปากดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภาพร จักรเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาศ วิจิตรขะจี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณัฐธภา วงศ์เตชะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวชฎาพร พรหมสาขาฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวชไมพร เถิงพะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)
นายกิตติพงค์ โว้วงษ์
พนักงานขับรถ