messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นางสาวณฐ หอมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางชไมพร อุติลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดอบต.รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางวิจิตรตา ประชาชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นางศรีจันทรา ธีระเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
นายเอกรินทร์ กล่อมทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข