องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหาร
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายเสน่ห์ ดวงปากดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 084-7913758
นายเทวัญ มีไกรราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 093-5497319
นายวิไล พรมชาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0640472041
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0885150200
นางสาวณฐ หอมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0805592992
group สำนักงานปลัด
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบัณฑิตา ไชยวังราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกษร เวชกามา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณิชาภัทร ม่อมพะเนาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายฐิติศักดิ์ สว่างชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นายทาณิชย์ งอยภูธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจงกลสิริ คชธานี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายพิเชษฐ์ ปัดชาสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสิรินทร์ยา ไพคำนาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายคันธรักษ์ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสันติสุข สีเทียวไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมานศรี จันทร์แอร์
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยสกล สุวรรณโคตร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริกาญจ์ เสนาะจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกีรติ ไชยงาม
ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศศิพิมล คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเกียรติศักดิ์ งอยผาลา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายชนันท์ ภูดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางพรรณี ม่อมพะเนาว์
ลูกจ้างทั่วไป
นางสาวศิริพร เนาว์ศรีสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์สุดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)
นางสาว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (จ้างเหมาบริการ)
นายชยพล ธรรมชัยเดชา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายธนวัตร เถิงพะวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายจรัญ ยุบลสาร
พนักงานดับเพลิง
นายสุนันท์ เทียวไทย
พนักงานดับเพลิง
นายธราวิทย์ ศิริสานต์
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายเทอดศักดิ์ บุญมาศ
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายสุทธิพงษ์ สีตะการ
พนักงานทั่วไป (นักการภารโรง)
group กองคลัง
นางชไมพร อุติลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวศรีวัฒนา พิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
นางจุฑารัตน์ ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาววิภาดา ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายวิจิตร สุวรรณศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางทศพร อินทศร
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวชนัญญาศ์ ฝาปะทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมาดาลี ฮมภาราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอภิญญา ดวงปากดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภาพร จักรเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาศ วิจิตรขะจี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณัฐธภา วงศ์เตชะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวชฎาพร พรหมสาขาฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวชไมพร เถิงพะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)
นายกิตติพงค์ โว้วงษ์
พนักงานขับรถ
group กองช่าง
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นาย
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายโกเมศ กลยนีย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พ.อ.อ นิกรม เที่ยงจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปรัชญา ไทยธานี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นางสาวอุทุมพร คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปฏิภาณ ไชยเสนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยุทธนา มาตรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
group สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายสำรวย พูดเพราะ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 099-2384767
นายแก้วไสย พันธุลา
รองประธานสภาฯ
โทร : 096-6894523
นายรำลึก อิงเอนุ
เลขานุการสภา
นางหนูแดง พรหมจันทา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง หมู่ที่1 (บ้านศรีวิชา)
โทร : 093-5497319
นางสมเกียรติ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.2 (บ้านห้วยยาง)
นายประจักษ์ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.3 (บ้านนาขาม)
โทร : 089-5766353
นางภัทรวดี สีปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
โทร : 0833283795
นายสุทธิพันธ์ คุณปัญญา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง หมู่ที่ 5 (บ้านบอน)
นางละมัย วงค์นาบาล
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.6 (บ้านเหล่า)
โทร : 080-7980014
นายสมศักดิ์ พรหมโคตร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายทองใบ กาลจักร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8(บ้านลาดกะเฌอ)
โทร : 0638059485
นายอุดมทรัพย์ ขันบรรจง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายแก้วไสย พันธุลา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.10 (บ้านนานกเค้า)
โทร : 096-6894523
นายสำรวย พูดเพราะ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11(บ้านหนองบัวทอง)
นายวีระพงษ์ ผ่านสำแดง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.12 (บ้านลาดสมบูรณ์)
โทร : 096-0329155
นางนงเยาว์ คล่องอักขระ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.13 (บ้านคลองไผ่พัฒนา)
โทร : 089-5765983
นายสำรวย ศรีพุทธา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นางวันเพ็ญ ดาบสีพาย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นางสาคร นักบุญ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.16 (บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่)
โทร : 0807406051
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นางสาวณฐ หอมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางชไมพร อุติลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดอบต.รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางวิจิตรตา ประชาชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นางศรีจันทรา ธีระเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
นายเอกรินทร์ กล่อมทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัด อบต.รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นาย
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวหทัยกาญจน์ ทาอินทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะมาศ สุวรรณเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานทั่้วไป)
นายพัฒนา มุขธวัช
พนักงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการกองสาธารณสุขฯ)
นายอิทธิพล อินทรสิทธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายจำเนียน พรหมจันทา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสมคิด สีทา
พนักงานประจำท้ายรถขยะ
นายโยธิน กายบุตร
คนงานประจำท้ายรถขยะ
นายเสนอ ม่อมพะเนาว์
คนงานประจำท้ายรถขยะ
นายคำศรี วงศ์สีดา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายประหยัด โพธิ์ดำ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายวีระพล ทาวังราช
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายกฤษฎากรณ์ พรมลา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปิยะนุช ปัญญาดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
group บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางทองแดง จันทร์แอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชัชฎาพร ประกิ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราภรณ์ หิรัญอร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประกายแก้ว อ่อนทา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุทธิ วันดีราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสถียร ศรีนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริกรณ์ กาญบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสังคม ผ่านสำแดง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสำเนียง สุวรรณมาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลาวัลย์ กองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภันธิวา ม่อมพะเนาว์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกา กุลสอนนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญประครอง คุณปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางทาดา ทรหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภมาศ ธ.น.ดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิสราภรณ์ วงศ์สีดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขสัย วงศ์นาบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภาภรณ์ คำชมพู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสังคม มิ่งวงศ์ยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก