องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 83
group คณะผู้บริหาร
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
group สำนักงานปลัด
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวิจิตรตา ประชาชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวิจิตรตา ประชาชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกษร เวชกามา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเกษร เวชกามา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณิชาภัทร ม่อมพะเนาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณิชาภัทร ม่อมพะเนาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายฐิติศักดิ์ สว่างชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นายฐิติศักดิ์ สว่างชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นายทาณิชย์ งอยภูธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายทาณิชย์ งอยภูธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจงกลสิริ คชธานี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวจงกลสิริ คชธานี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายพิเชษฐ์ ปัดชาสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายพิเชษฐ์ ปัดชาสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสิรินทร์ยา ไพคำนาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสิรินทร์ยา ไพคำนาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายคันธรักษ์ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายคันธรักษ์ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายสันติสุข สีเทียวไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสันติสุข สีเทียวไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมานศรี จันทร์แอร์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมานศรี จันทร์แอร์
พนักงานขับรถยนต์
นายศาศวัต แฮนเกตุ
พนักงานขับรถยนต์
นายศาศวัต แฮนเกตุ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริกาญจ์ เสนาะจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริกาญจ์ เสนาะจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกีรติ ไชยงาม
ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกีรติ ไชยงาม
ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศศิพิมล คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศศิพิมล คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางพรรณี ม่อมพะเนาว์
ลูกจ้างทั่วไป
นางพรรณี ม่อมพะเนาว์
ลูกจ้างทั่วไป
นายเกียรติศักดิ์ งอยผาลา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเกียรติศักดิ์ งอยผาลา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริพร เนาว์ศรีสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร เนาว์ศรีสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์สุดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์สุดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)
นายสุทธิวัฒน์ กลยนี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (จ้างเหมาบริการ)
นายสุทธิวัฒน์ กลยนี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (จ้างเหมาบริการ)
นายชยพล ธรรมชัยเดชา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(จ้างเหมาบริการ)
นายชยพล ธรรมชัยเดชา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(จ้างเหมาบริการ)
นายวันนี ชาจาโส
พนักงานขับรถยนต์
นายวันนี ชาจาโส
พนักงานขับรถยนต์
นายพลากร อยู่ภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายพลากร อยู่ภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยสกล สุวรรณโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายชัยสกล สุวรรณโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายธนวัตร เถิงพะวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายธนวัตร เถิงพะวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายจรัญ ยุบลสาร
พนักงานดับเพลิง
นายจรัญ ยุบลสาร
พนักงานดับเพลิง
นายสุนันท์ เทียวไทย
พนักงานดับเพลิง
นายสุนันท์ เทียวไทย
พนักงานดับเพลิง
นายธราวิทย์ ศิริสานต์
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายธราวิทย์ ศิริสานต์
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายเทอดศักดิ์ บุญมาศ
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายเทอดศักดิ์ บุญมาศ
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายสุทธิพงษ์ สีตะการ
พนักงานทั่วไป (นักการภารโรง)
นายสุทธิพงษ์ สีตะการ
พนักงานทั่วไป (นักการภารโรง)
group กองคลัง
นางชไมพร อุติลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางชไมพร อุติลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศรีจันทรา ธีระเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
นางศรีจันทรา ธีระเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
นางจุฑารัตน์ ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางจุฑารัตน์ ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาววิภาดา ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาววิภาดา ม่อมพะเนาว์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวรวิศรา ทองสลับ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวรวิศรา ทองสลับ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายวิจิตร สุวรรณศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายวิจิตร สุวรรณศรี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นางกัญญาภัทร โคตรธรรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางกัญญาภัทร โคตรธรรม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวชนัญญาศ์ ฝาปะทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวชนัญญาศ์ ฝาปะทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวมาดาลี ฮมภาราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวมาดาลี ฮมภาราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวอภิญญา ดวงปากดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอภิญญา ดวงปากดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวประภาพร จักรเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวประภาพร จักรเสน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาศ วิจิตรขะจี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจุฑามาศ วิจิตรขะจี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณัฐธภา วงศ์เตชะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวณัฐธภา วงศ์เตชะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวธัญญารัตน์ พรมพินิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวธัญญารัตน์ พรมพินิจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวชไมพร เถิงพะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวชไมพร เถิงพะวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (จ้างเหมาบริการ)
นายกิตติพงค์ โว้วงษ์
พนักงานขับรถ
นายกิตติพงค์ โว้วงษ์
พนักงานขับรถ
group กองช่าง
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายโกเมศ กลยนีย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายโกเมศ กลยนีย์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
พ.อ.อ นิกรม เที่ยงจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พ.อ.อ นิกรม เที่ยงจิตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายปรัชญา ไทยธานี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปรัชญา ไทยธานี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายพชรพงษ์ การุณ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายพชรพงษ์ การุณ
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นางสาวอุทุมพร คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวอุทุมพร คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปฏิภาณ ไชยเสนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปฏิภาณ ไชยเสนา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายยุทธนา มาตรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายยุทธนา มาตรักษ์
พนักงานขับรถยนต์
group สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายเทวินทร์ ชมชมราษฎร์
รองประธานสภา
นายเทวินทร์ ชมชมราษฎร์
รองประธานสภา
นายรำลึก อิงเอนุ
เลขานุการสภา
นายรำลึก อิงเอนุ
เลขานุการสภา
นายเสน่ห์ ดวงปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.2 (บ้านห้วยยาง)
นายเสน่ห์ ดวงปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.2 (บ้านห้วยยาง)
นายประจักษ์ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.3 (บ้านนาขาม)
นายประจักษ์ วงค์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.3 (บ้านนาขาม)
นางภัทรวดี สีปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
นางภัทรวดี สีปากดี
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
นายเทิดศักดิ์ วงศ์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
นายเทิดศักดิ์ วงศ์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.4 (บ้านนาคำ)
นายทองไลย์ วงค์นาบาล
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.6 (บ้านเหล่า)
นายทองไลย์ วงค์นาบาล
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.6 (บ้านเหล่า)
นายสมศักดิ์ พรหมโคตร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายสมศักดิ์ พรหมโคตร
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายถนัด ม่อมพะเนาว์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายถนัด ม่อมพะเนาว์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.7 (บ้านพะเนาว์)
นายบุญเก่ง โหดไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8(บ้านลาดกะเฌอ)
นายบุญเก่ง โหดไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8(บ้านลาดกะเฌอ)
นายกรกต โหดไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8 (บ้านลาดกะเฌอ)
นายกรกต โหดไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.8 (บ้านลาดกะเฌอ)
นายอุดมทรัพย์ ขันบรรจง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายอุดมทรัพย์ ขันบรรจง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายสมพร เทียวไทย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายสมพร เทียวไทย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.9 (บ้านม่วง)
นายเสงี่ยม วงศ์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.10 (บ้านนานกเค้า)
นายเสงี่ยม วงศ์สีดา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.10 (บ้านนานกเค้า)
นายสำรวย พูดเพราะ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11(บ้านหนองบัวทอง)
นายสำรวย พูดเพราะ
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11(บ้านหนองบัวทอง)
นายเทวินทร์ ชมชมราษฎร์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11 (บ้านหนองบัวทอง)
นายเทวินทร์ ชมชมราษฎร์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.11 (บ้านหนองบัวทอง)
นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.12 (บ้านลาดสมบูรณ์)
นายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.12 (บ้านลาดสมบูรณ์)
นายสมหมาย หนังไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.13 (บ้านคลองไผ่พัฒนา)
นายสมหมาย หนังไทยสงค์
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.13 (บ้านคลองไผ่พัฒนา)
นายสำรวย ศรีพุทธา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นายสำรวย ศรีพุทธา
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นายสมชาย เย็นบำรุง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นายสมชาย เย็นบำรุง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.14 (บ้านหนองแฝกพัฒนา)
นางวันเพ็ญ ดาบสีพาย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นางวันเพ็ญ ดาบสีพาย
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นายไกรศร ผาสุข
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นายไกรศร ผาสุข
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.15 (บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา)
นายเที่ยง โปตินัง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.16 (บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่)
นายเที่ยง โปตินัง
สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง ม.16 (บ้านลาดสมบูรณ์ใหม่)
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นางสาวณฐ หอมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นางสาวณฐ หอมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรวิทย์ ศรีเมือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางชไมพร อุติลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางชไมพร อุติลา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดอบต.รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัดอบต.รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางวิจิตรตา ประชาชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวิจิตรตา ประชาชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายอพิรัตน์ คุณปัญญา
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นางศรีจันทรา ธีระเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
นางศรีจันทรา ธีระเดชากุล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ
นายสุรเดช ใจโชติ
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพฯ
group กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัด อบต.รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นายรำลึก อิงเอนุ
ปลัด อบต.รักษาราชการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
นางสาวหทัยกาญจน์ ทาอินทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวหทัยกาญจน์ ทาอินทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปิยะมาศ สุวรรณเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวปิยะมาศ สุวรรณเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวศศิธร วงศ์เตชะ
(จ้างเหมาบริการ)
นางสาวศศิธร วงศ์เตชะ
(จ้างเหมาบริการ)
นายอิทธิพล อินทรสิทธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายอิทธิพล อินทรสิทธิ์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายจำเนียน พรหมจันทา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายจำเนียน พรหมจันทา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายสมคิด สีทา
พนักงานประจำท้ายรถขยะ
นายสมคิด สีทา
พนักงานประจำท้ายรถขยะ
นายโยธิน กายบุตร
คนงานประจำท้ายรถขยะ
นายโยธิน กายบุตร
คนงานประจำท้ายรถขยะ
นายเสนอ ม่อมพะเนาว์
คนงานประจำท้ายรถขยะ
นายเสนอ ม่อมพะเนาว์
คนงานประจำท้ายรถขยะ
นายสมเกียรติ นาคดิลก
คนงานประจำท้ายรถขยะ
นายสมเกียรติ นาคดิลก
คนงานประจำท้ายรถขยะ
นายพัฒนา มุขธวัช
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายพัฒนา มุขธวัช
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายคำศรี วงศ์สีดา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายคำศรี วงศ์สีดา
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายปุณณวัชระ สีเทียวไทย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายปุณณวัชระ สีเทียวไทย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายประหยัด โพธิ์ดำ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายประหยัด โพธิ์ดำ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายธีรชัย พิมสำโรง
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายธีรชัย พิมสำโรง
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายนันทพงศ์ วงค์เตชะ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
นายนันทพงศ์ วงค์เตชะ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย (จ้างเหมาบริการ)
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวปิยะนุช ปัญญาดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
นางสาวปิยะนุช ปัญญาดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
group บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางสาวรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางทองแดง จันทร์แอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางทองแดง จันทร์แอ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชัชฎาพร ประกิ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางชัชฎาพร ประกิ่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราภรณ์ หิรัญอร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจิราภรณ์ หิรัญอร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประกายแก้ว อ่อนทา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางประกายแก้ว อ่อนทา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุทธิ วันดีราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุทธิ วันดีราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสถียร ศรีนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางเสถียร ศรีนา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริกรณ์ กาญบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศิริกรณ์ กาญบุตร
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสังคม ผ่านสำแดง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสังคม ผ่านสำแดง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวนิดา ลาดบาศรี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสำเนียง สุวรรณมาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสำเนียง สุวรรณมาลี
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลาวัลย์ กองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลาวัลย์ กองคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภันธิวา ม่อมพะเนาว์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวภันธิวา ม่อมพะเนาว์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกา กุลสอนนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวผกา กุลสอนนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญประครอง คุณปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญประครอง คุณปัญญา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางทาดา ทรหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางทาดา ทรหาญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภมาศ ธ.น.ดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศุภมาศ ธ.น.ดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิสราภรณ์ วงศ์สีดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิสราภรณ์ วงศ์สีดา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขสัย วงศ์นาบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุขสัย วงศ์นาบาล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภาภรณ์ คำชมพู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภาภรณ์ คำชมพู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสังคม มิ่งวงศ์ยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสังคม มิ่งวงศ์ยาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
แนะนำผู้บริหาร
group ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
รวมลิงค์