messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
group สำนักงานปลัด
นางสาวณฐ หอมจันทร์
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวบัณฑิตา ไชยวังราช
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกษร เวชกามา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณิชาภัทร ม่อมพะเนาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายฐิติศักดิ์ สว่างชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นายทาณิชย์ งอยภูธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจงกลสิริ คชธานี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายพิเชษฐ์ ปัดชาสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายคันธรักษ์ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสันติสุข สีเทียวไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมานศรี จันทร์แอร์
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยสกล สุวรรณโคตร
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริกาญจ์ เสนาะจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกีรติ ไชยงาม
ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศศิพิมล คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเกียรติศักดิ์ งอยผาลา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายชนันท์ ภูดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางพรรณี ม่อมพะเนาว์
ลูกจ้างทั่วไป
นางสาวศิริพร เนาว์ศรีสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์สุดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)
นางสาว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (จ้างเหมาบริการ)
นายชยพล ธรรมชัยเดชา
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายธนวัตร เถิงพะวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายจรัญ ยุบลสาร
พนักงานดับเพลิง
นายสุนันท์ เทียวไทย
พนักงานดับเพลิง
นายธราวิทย์ ศิริสานต์
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายเทอดศักดิ์ บุญมาศ
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายสุทธิพงษ์ สีตะการ
พนักงานทั่วไป (นักการภารโรง)