องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
group สำนักงานปลัด
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไกรลาศ พลไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
นางวิจิตรตา ประชาชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวิจิตรตา ประชาชิต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางวิไลวัลย์ บุญสะอาด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางรุ้งตะวัน จารศรีเพ็ง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเกษร เวชกามา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเกษร เวชกามา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวณิชาภัทร ม่อมพะเนาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวณิชาภัทร ม่อมพะเนาว์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายฐิติศักดิ์ สว่างชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นายฐิติศักดิ์ สว่างชาติ
นิติกรปฏิบัติการ
นายทาณิชย์ งอยภูธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายทาณิชย์ งอยภูธร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวจงกลสิริ คชธานี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางสาวจงกลสิริ คชธานี
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นายพิเชษฐ์ ปัดชาสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายพิเชษฐ์ ปัดชาสุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสิรินทร์ยา ไพคำนาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวสิรินทร์ยา ไพคำนาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายคันธรักษ์ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายคันธรักษ์ ศิริขันธ์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายสันติสุข สีเทียวไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสันติสุข สีเทียวไทย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสมานศรี จันทร์แอร์
พนักงานขับรถยนต์
นายสมานศรี จันทร์แอร์
พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์
นางสาวศิริกาญจ์ เสนาะจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวศิริกาญจ์ เสนาะจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายกีรติ ไชยงาม
ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกีรติ ไชยงาม
ผู้ช่วยพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวศศิพิมล คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวศศิพิมล คำชมภู
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเกียรติศักดิ์ งอยผาลา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายเกียรติศักดิ์ งอยผาลา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายชนันท์ ภูดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายชนันท์ ภูดี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางพรรณี ม่อมพะเนาว์
ลูกจ้างทั่วไป
นางพรรณี ม่อมพะเนาว์
ลูกจ้างทั่วไป
นางสาวศิริพร เนาว์ศรีสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวศิริพร เนาว์ศรีสอน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์สุดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวพัชรินทร์ สิงห์สุดี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวศศิธร วงค์เตชะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวศศิธร วงค์เตชะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (จ้างเหมาบริการ)
นายชยพล ธรรมชัยเดชา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(จ้างเหมาบริการ)
นายชยพล ธรรมชัยเดชา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา(จ้างเหมาบริการ)
นายวันนี ชาจาโส
พนักงานขับรถยนต์
นายวันนี ชาจาโส
พนักงานขับรถยนต์
นายพลากร อยู่ภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายพลากร อยู่ภักดี
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยสกล สุวรรณโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายชัยสกล สุวรรณโคตร
พนักงานดับเพลิง
นายธนวัตร เถิงพะวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายธนวัตร เถิงพะวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายจรัญ ยุบลสาร
พนักงานดับเพลิง
นายจรัญ ยุบลสาร
พนักงานดับเพลิง
นายสุนันท์ เทียวไทย
พนักงานดับเพลิง
นายสุนันท์ เทียวไทย
พนักงานดับเพลิง
นายธราวิทย์ ศิริสานต์
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายธราวิทย์ ศิริสานต์
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายเทอดศักดิ์ บุญมาศ
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายเทอดศักดิ์ บุญมาศ
พนักงานดับเพลิง (จ้างเหมาบริการ)
นายสุทธิพงษ์ สีตะการ
พนักงานทั่วไป (นักการภารโรง)
นายสุทธิพงษ์ สีตะการ
พนักงานทั่วไป (นักการภารโรง)
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
รวมลิงค์