messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนสิงหาคม 2563
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอเมืองสกลนคร (ศป.ปส.อ.)จัดประชุมประชาคมตามโครงการ การบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามมาตรการ "ตำบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด"
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน จัดประชุม เพื่อปรึกษาหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง นำโดยนายอภิชาติตะบุตร พันธ์ก้อม ประธานสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาอบต.ห้วยยาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ระหว่าง วันที่ 1 -15 สิงหาคม 2563 ณ...
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่จ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง
ครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562
อบต.ห้วยยางจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เขตตำบลห้วยยาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมและสร้างรายได้ให้กับครอบครัว
อบต.ห้วยยาง โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายบริเวณภายในบ้านและบริเวณโดยรอบบ้านผู้ป่วย ครั้งที่ 1 กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรายที่ 3 ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง ณ บ้านห้วยยาง...
อบต.ห้วยยาง มอบวัสดุช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยบ้านเรือนได้รับความเสียหาย บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 กรณีฝนตกลมกระโชกแรง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
อบต.ห้วยยาง ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกรายที่ 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 131 - 140 (ทั้งหมด 185 รายการ)