messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขต อบต.ห้วยยาง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร เป็นเงิน ๒๕,๖๙๐บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๖,๓๑๕ บาท (หกพันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๕-๖๑-๐๐๐๑ เป็นเงิน ๓๑,๖๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทอง หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๔๘,๖๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๑๕,๐๗๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดสิบบาทถ้วน-) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บร ๘๖๔๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๔ เป็นเงิน ๖,๖๕๕ บาท (หกพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๒๔,๗๘๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 100
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๑๒,๘๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed ซื้อวัสดุ ในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ตำบลห้วยยาง (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕,๖๔๐ บาท (ห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนตส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ป-๓๗๖๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๙-๐๐๐๑ เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ในโครงการส่งเสริมแหล่งท้องเที่ยวในตำบลห้วยยาง งานรำลึกวันสันติภาพ (เตียง ศิริขันธ์) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๘,๗๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 90
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ-๖๑๘๔ สกลนคร จำนวน ๙,๖๐๐ บาท (เก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสาร ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่องงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕,๑๔๕ (ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ๘๑-๔๘๖๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๑๙,๑๘๐ (หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน บน-๘๕๓๓ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๘,๓๕๐ บาท (แปดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๐,๙๑๕ บาท (สองหมื่นเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕๓,๗๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงกระจกโค้ง จำนวน ๑๐ ชุด เป็นเงิน ๒๙,๐๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานเค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๘๕๓๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๗,๕๓๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๖๒,๗๕๐ บาท (หกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน ๘,๘๒๐ บาท (แปดพันแปดร้อยยี่สิบบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ-๖๑๘๔ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เป็นเงิน ๑๐,๑๒๕ (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ในการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อชุดกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๒๔,๑๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และธงญี่ปุ่นพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๑๓๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายกับน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายกับน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออุปกรณ์แข่งขัน และ อุปกรณ์ในขบวนพิธีเปิด - ปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬาฟุตบอล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างป้ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย เป็นเงิน ๔๐,๕๗๑ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุยานพหนะและขนส่ง จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๕,๕๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๖-๖๕-๐๐๑๘ เป็นเงิน ๑๐,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมืื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำ บ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
201 - 250 (ทั้งหมด 1696 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34