messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed จ้างซ่อมแซมบ่อพัก คสล.บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานสำนักปลัด เป็นเงิน ๒๓,๓๕๐ บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๒๘,๕๕๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed จ้างถมดินป้องกันแนวรั้ว คสล.ภายในที่ทำการ อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ หมู่ที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดกระเฌอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานกเค้า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 170
rss_feed ซื้อม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด เป็นเงิน ๓๐,๕๐๐ บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 182
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้งานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านลาดกระเฌอ หมู่ที่ ๘ (สายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างก่อสร้างรั้วป้องกันการบุกรุกที่ดินหนองบัวสาธารณประโยชน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ (สายที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้อตู้ตั้งแฟ้ม ชนิด ๔๐ ช่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 167
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ทะเบียน กข-๙๐๘๔ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ เป็นเงิน ๕,๘๐๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้ออุปกรณืกีฬาสำหรับเยาวชนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 183
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 172
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและดับไฟป่า เป็นเงิน ๗,๓๐๐ บาท (เจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและดับไฟป่า เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มและอาหารพร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมให้กับผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมืื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 184
rss_feed จ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 181
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบกลางวันสำหรับผู้ร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข-๙๐๘๔ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๐๒ เป็นเงิน ๘,๒๘๐ บาท (แปดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 178
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑,๒๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
1651 - 1687 (ทั้งหมด 1687 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34