messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านนาขาม ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 362
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านพะเนาว์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 353
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 7 บ้านพะเนาว์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed ซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 367
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ส่วนงานสำนักงานปลัด เป็นเงิน ๒๖,๕๕๘ บาท (สองหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด เป็นเงิน ๓๔,๓๑๐ บาท (สามหมื่นสี่พันสามร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 349
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed จ้างขุดลอกหนองผักตบสาธารณประโยชน์ บ้านเหล่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 360
rss_feed ซื้อยางนอก ขนาด ๗๐๐-๑๖ จำนวน ๔ เส้น เป็นเงิน ๒๗,๒๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 347
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 362
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 349
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เป็นเงิน ๑๙๘,๒๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 354
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 342
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ป-๓๗๖๑ สน.หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๙-๐๐๑ เป็นเงิน ๖,๑๐๐ บาท (หกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 340
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ สน.หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๒๘,๖๗๐ บาท (สองหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 353
rss_feed ซื้อวัสดุสนาม (เต็นท์) จำนวน ๕ หลัง เป็นเงิน ๙๙,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 349
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ซื้อแผ่นชะลอความเร็ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ จุด เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 351
rss_feed ซื้อกระจกโค้งจราจร พร้อมติดตั้งภายในหมู่บ้านในเขตตำบลห้วยยาง จำนวน ๑๐ จุด เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 365
rss_feed จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปา อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สน.ถ.136-02 สายเเยกทางหลวงหมายเลข 2339-อ่างเก็บน้ำภูไม้รวก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 362
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 357
rss_feed ซื้อชุดอปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 426
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 373
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 439
rss_feed ซื้อชุดอุปกรณ์ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed จ้างติดตั้งระบบรวมสัญญาณภาพกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 175
rss_feed ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างติดตั้งระบบรวมสัญญาณภาพกล้องวงจรปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 360
rss_feed ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 332
rss_feed ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 364
rss_feed ซื้อขวด Pet พร้อมฝายาว ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร สำหรับใช้ในการแยกบรรจุแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรคป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อขวด Pet พร้อมฝายาว ขนาด ๖๐๐ มิลลิลิตร สำหรับใช้ในการแยกบรรจุแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรคป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 354
rss_feed จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกเค้า หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕,๙๖๐.๐๐ บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 177
rss_feed จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 177
rss_feed จ้างซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 176
rss_feed จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างซ่อมแซมประปา (จุดที่ ๑) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 169
rss_feed จ้างซ่อมแซมประปา (จุดที่ ๓) บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
1601 - 1650 (ทั้งหมด 1696 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34