ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกเค้า ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง