messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๔-๐๐๐๑ และ ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕๑,๘๑๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๒๑,๕๗๔ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๑๖,๖๒๓ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๒๐,๔๗๔ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๓-๐๐๑๑ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ - ๖๑๘๔ สกลนคร จำนวน ๑๐,๒๔๗.๓๙ (หนึ่งหมื่นสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๔,๑๓๖ บาท (ห้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๒ , ๐๔๒-๖๑-๐๐๒๖ และ ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๗ เป็นเงิน ๑๐,๒๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๕,๔๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒,๖๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘,๓๐๐ บาท (แปดพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๐,๑๖๕ บาท (สามหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๘๕๓๓ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๕,๘๕๐ บาท (ห้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๓๙,๓๗๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาจัดทำโครงการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดทำวารสารรายงานผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๑๐,๕๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๒๑,๒๓๕ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างจัดทำเอกสารในการประชาสัมพันธ์,ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านม่วง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed จ้างมหรสพ (หมอลำ) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างมหรสพ การแสดงโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างจัดริ้วขบวนแห่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่ในโครการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๓๐,๐๘๐ บาท (สามหมื่นแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑๔,๗๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๖๘-๕๔-๐๐๐๑ , ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๒ และ ๐๖๘-๖๒-๐๐๐๓ จำนวน ๓ เครื่อง เป็นเงิน ๒๔,๙๒๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๗ และ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๑ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๗๘๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมาซ่อม ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครืื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖.๑-๕๘-๐๐๒๑ และ ๔๑๖.๑-๕๗-๐๐๑๙ เป็นเงิน ๖,๙๙๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed จ้างเหมาซ่อม ครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครืื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖.๑-๕๘-๐๐๒๑ และ ๔๑๖.๑-๕๗-๐๐๑๙ เป็นเงิน ๖,๙๙๐ บาท (หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๗ และ ๔๑๖-๕๘-๐๐๓๑ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๖,๗๘๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน ป - ๓๗๖๑ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๙-๐๐๐๑ เป็นเงิน ๑๐,๗๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
101 - 150 (ทั้งหมด 1696 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34