messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 364
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ก่อสรา้ง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 361
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 358
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 350
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ๘,๐๐๖ บาท (แปดพันหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 349
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บร ๘๖๔๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๔ เป็นเงิน ๕๑,๑๒๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 351
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน ป-๓๗๖๑ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๙-๐๐๑ เป็นเงิน ๓๕,๙๙๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 354
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๑๒,๔๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 347
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินล้างทำความสะอาดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน ๗,๙๕๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 328
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะทะเบียน กข-๙๐๘๔ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๔๘-๐๐๒ เป็นเงิน ๒๒,๒๓๐ บาท (สองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 351
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 324
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชา ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 331
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเนาว์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 351
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดสมบูรณ์ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 338
rss_feed จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกเค้า ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 341
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนน คสล.บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 335
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 343
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 347
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ห้วยยาง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 314
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดฝาผนัง งานรกษาความสงบภายใน เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 359
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรมพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๕๕,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดฝาผนัง จำนวน ๓ ตัว เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 334
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๙๗๖ สกลนคร เป็นจำนวนเงิน ๗,๗๐๗.๒๑ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed วัสดุสำนักงาน
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๓๖ จำนวน ๖,๓๐๐.๐๐ (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 348
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๕,๓๙๐ บาท (สามหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 330
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๔,๑๗๕ บาท (สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 317
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๓๖,๔๕๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 321
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ป-๓๗๖๑ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๓๙-๐๐๑ เป็นเงิน ๒๙,๑๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 352
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน บน-๘๕๓๓สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๓๒,๓๗๐ (สามหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ๘๑-๓๑๖๖ สน. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๓๖,๔๕๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed จ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่มและอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่เขตตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๒๓,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 336
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 326
rss_feed จ้างเป่าล้างบ่อบาดาลบ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 327
rss_feed จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 317
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 323
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 325
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 359
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน งานสำนักงานปลัด เป็นเงิน ๑๖,๓๐๐ บาท (หนุ้งหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 339
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์ ใช้ในงานบริการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 344
1451 - 1500 (ทั้งหมด 1687 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34