messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 281
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฯ สำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 287
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฯ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 267
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑.๑-๖๒-๐๐๕๓ เป็นเงิน ๕,๒๙๐ บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 294
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๖,๐๘๐ บาท (หกพันแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 274
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บน-๘๕๓๓ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๑๑,๙๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed ซื้อวัสดุเตรียมการรับเสด็จ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุสาหกรรม (สามขา) เป็นเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 276
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๕๓,๗๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed ซื้อวัสดุเตรียมการรับเสด็จ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๓๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 265
rss_feed ซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 266
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานกระจกเลื่อน จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๗,๙๘๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed ซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 267
rss_feed ซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ตัดฟิวเจอร์บอร์ด อบต.ห้วยยาง จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการรวมกลุ่มไม่เกิน ๕๐ คน และป้ายคุมเข็มมาตรการ DMHTT ตั้งการ์ดสูงปฏิบัติ ๕ ข้อต่อสู้โควิด-๑๙ จำนวน ๑๑ ป้าย เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหมึกพิมพ์ Canon ๓๒๕ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ซื้อขวดพลาสติก Pet พร้อมฝา ขนาด ๑๐๐ ซีซี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed เหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒๓ป้าย เป็นเงิน ๘,๔๒๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 262
rss_feed จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นเงิน ๔๓,๓๕๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 255
rss_feed จ้างวางท่อ คสล.หลังกำแพง อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 288
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนบ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 277
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 272
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 291
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 268
rss_feed จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๘๐ บาท (ห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 301
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 297
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕๐,๙๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 299
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๗๑ สน จำนวน ๗,๗๓๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 292
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ๑๖๕,๗๔๒ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 273
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำนักปลัด เป็นเงิน ๔๓,๕๐๗ บาท (สี่หมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 286
rss_feed จ้างเหมาอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม โครงการปลูกป่าแบบยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นัชกาลที่ ๑๐ เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 270
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เป็นเงิน ๓๕,๒๐๓ บาท (สามหมื่นห้าพันสองร้อยสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 288
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เป็นเงิน ๓๐,๘๙๐ บาท (สามหมื่นแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 289
rss_feed ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายกับน้ำยาพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๒๔,๗๕๐ บาท (สองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 285
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๐๖,๖๕๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 282
rss_feed ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นเงิน ๙๐,๕๒๐ บาท (เก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 275
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับพนักงานเก็บขนขยะ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๒๙,๔๙๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 271
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๔๑,๐๑๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 285
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 278
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๔๖๙ บาท (แปดพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
1101 - 1150 (ทั้งหมด 1687 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34