ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง