messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายแผนผังโครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และป้ายบุคลากรของส่วนราชการ เป็นเงิน ๙,๔๕๐ บาท (เก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๑๒,๒๑๐ บาท(หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้นหนึ่งในโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างวัสดุสำนักงาน ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้าร่วมโครงกรอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเข็มแข็ง เป็นเงิน ๑๕,๓๗๒ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เป็นเงิน ๑๙,๕๓๐ (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างขุดร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างในโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗,๘๕๐ บาท (เจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖,๐๓๐ บาท (หกพันสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๙,๘๙๕ บาท (สามหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวันเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ห้วยยาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขต อบต.ห้วยยาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเนาว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดสมบูรณ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 47
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกเค้าประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กห้วยยาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กม่วง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ คือกล้องถ่ายรูป ๔๕๒-๖๓-๐๐๑๐ เป็นเงิน ๕,๓๗๐ บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๒-๖๓-๐๐๑๐ จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๓๗๐ บาท (ห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ซื้อถังขยะ) สำหรับใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวนเงิน ๙๙,๒๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (เครื่องแบบ อปพร.) เป็นเงิน ๑๑๓,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๔,๙๘๐ บาท (สามหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed จ้างเหมาซ่อมกระจกโค้ง จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed จ้างเหมาอาหารพร้อมน้ำดื่ม ในการรับเสด็จฯ สมเด็จเจ้าลูกเทอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวี นารีรัตนราชกัญญา เป็นเงิน ๕๑,๒๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและอาหารกลางวัน ในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื่องต้นแก่ประชาชนตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๑๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารในการฝึกอบรมในโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน เป็บเงิน ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๓๖,๔๕๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางสายบ้านพะเนาว์ ถึง คุ้ม 8 หมู่ที่ 7 บ้านพะเนาว์ ตำบลห้วยยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างจัดทำเอกสารในการประชาสัมพันธ์ภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ซื้อของรางวัลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยยางบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเรือบ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๓๙๙-๕๘-๐๐๐๗ และ ๓๙๙-๕๘-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๔๙,๒๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหมากพริกบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๑๐,๗๕๖ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 53
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับพนักงานเก็บขนขยะใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๔๓,๙๘๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้ออุปกรณ์ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed จ้างป้ายโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
351 - 400 (ทั้งหมด 1688 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34