ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง