messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างจัดเตรียมอาหาร พร้อมน้ำดื่มในการรับเสด็จ เป็นเงิน ๑๖,๗๔๐ (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 144
rss_feed จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย เป็นเงิน ๑๐๕,๕๒๖ (หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗๐,๕๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 164
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓๗,๙๘๕ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๗,๖๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๗๑ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓,๔๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 145
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗,๒๕๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘,๗๒๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 151
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสายบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๑๖๖ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๖ เป็นเงิน ๓๗,๘๐๐ (สามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุวาตภัย เป็นเงิน ๑๙๙,๐๕๙ (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ ๓๗๐๑ สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๖๗-๕๙-๐๐๐๒ เป็นเงิน ๘,๕๘๐ (แปดพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่องได้แก่ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๒ และครุภัณฑ์หมายเลข ๔๒๐-๖๑-๐๐๒๓ เป็นเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 173
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องเสียงแบบพกพาพร้อมไมโคโฟนไร้สาย เป็นเงิน ๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 160
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน เป็นเงิน ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 168
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 165
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกเค้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 162
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเนาว์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดสมบูรณ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 171
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชา ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๔๒,๐๗๙ (สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 141
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๙๗๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๑๑ เป็นเงิน ๑๑,๕๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ใช้ในการควบคุมป้องกันโรค เป็นเงิน ๙๗,๕๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 149
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย เป็นเงิน ๔๘๒,๙๐๔ บาท(สี่แสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 158
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย เป็นเงิน ๔๘๒,๙๐๔ บาท(สี่แสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่บาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 161
rss_feed จ้างซ่อมแซมทางแยกและไหล่ถนนภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 155
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 156
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 150
rss_feed จ้างซ่อมแซมทางแยกและไหล่ถนนภายในหมู่บ้านลาดกะเฌอ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 159
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เลขที่ครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๑-๐๐๔๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 174
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 157
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 166
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 146
rss_feed เช่าต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์หน่วยงาน www.huayyangsakom.go.th เป็นเงิน 6,000 (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 179
651 - 700 (ทั้งหมด 1698 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34