messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๔,๖๘๙ (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๗๐,๗๒๕ (เจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 63
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน บร ๘๖๔๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๓-๐๐๐๔ เป็นเงิน ๙,๖๕๐ บาท (เก้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อกริ่งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๓๑๖๖ เป็นเงิน ๑๖,๖๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๓๕,๑๙๐ (สามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน ๑๓,๖๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เป็นเงิน ๕,๑๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อเวชภัณฑ์ ในงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๔๕,๒๒๕ (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ ตัว (โต๊ะสำนักงาน จำนวน ๑ ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 65
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยหมากพริกบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ (บริเวณที่นานายณรงค์ คุณปัญญา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างซ่อมแซมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยหมากพริกบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ (บริเวณที่นานายสายันห์ ผาจันยอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๔๐๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๙-๐๐๐๙ เป็นเงิน ๘,๘๗๐ บาท (แปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (บริเวณหน้าอู่เอสเค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรอยต่อหลังคาห้องคลัง เป็นเงิน ๒๕,๙๑๒ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed วัสดุสำนักงาน เป็นเงิน ๒๙,๓๘๐ (สองหมื่นเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 74
rss_feed จ้างเหมาจัดทำริ้วขบวนแห่ ในโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข - ๙๐๘๔ เป็นเงิน ๕,๓๘๕ บาท (ห้าพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed จ้างซ่อมรถดับเพลิงขนาดเล็ก หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถเก็บขนขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๙๗๖ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๒-๐๐๑๑ เป็นเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน ๒๙,๗๙๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒,๒๙๕ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 70
rss_feed จ้างจัดทำป้ายโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed จ้างเหมาปรุงปรุงและซ่อมแซมฝ้าเพดาลห้องคลัง ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๒๕,๙๑๒ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 72
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กก่อนวันเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ห้วยยาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในเขต อบต.ห้วยยาง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีวิชา หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐ (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำและปรับปรุงบริเวณที่รั่วซึม ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๓๔,๘๖๕ บาท (สามหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 75
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๓,๒๗๕ บาท (สองหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒,๔๒๙ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำบาดาล ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๒๑,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
451 - 500 (ทั้งหมด 1696 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34