ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารและอาหารว่างในโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง