ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มให้กับผู้เข้าร่วมประชาคมและคณะทำงาน ในโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๑๘,๗๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง