ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ (สายที่ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง