ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ (สายที่ ๑)