ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยหมากพริกบ้านบอน หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง