ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕,๘๔๖ บาท (ห้าพันแปดร้อยสี่สิบหกบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง