ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖,๕๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง