ชื่อเรื่อง : ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๕ แห่ง