ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดสถานที่ในโครการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลห้วยยาง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง