ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กบ ๓๗๐๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๖๔-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง