ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์หมายเลขทะเบียน กบ ๓๗๐๑ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐-๖๔-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง