ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั้มน้ำบาดาล จำนวน ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง