ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง