ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง