ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการเกษตร เป็นเงิน ๒๕,๖๙๐บาท (สองหมื่นห้าพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....