ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ในโครงการส่งเสริมแหล่งท้องเที่ยวในตำบลห้วยยาง งานรำลึกวันสันติภาพ (เตียง ศิริขันธ์) เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....