ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....