ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บน ๘๕๓๓ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๗,๕๓๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....