ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และธงญี่ปุ่นพร้อมติดตั้ง เป็นเงิน ๑๓๓,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....