ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....