ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายกับน้ำยาพ่นหมอกควัน โครงการรณรงค์และป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....