ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านนางจันเพ็ญ อุปแก้ว ถึง บ้านนายสว่าง อุดรพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง