ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนายถาวร ม่อมพะเนาว์ ถึง บ้านนายบันดาล ประสพดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง