ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองบัวทอง หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง