ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนลูกรังบ้านพะเนาว์ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง