ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำป้ายจุดเช็คอิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน ๗,๒๕๐ บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง