ชื่อเรื่อง : จ้างซ่มรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ - ๖๑๘๔ สกลนคร จำนวน ๘,๕๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง