ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐,๒๖๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง