ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖,๓๒๐ บาท (สองหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง